Regulamin sklepu

REGULAMIN

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania oraz realizacji zamówień towarów złożonych przez Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego MAZEKSTORE.COM.
 2. Właścicielem Sklepu jest Mazek sp. z o.o, Pobiednik Mały 20B , 32-125 Wawrzeńczyce, NIP: 6821796782, KRS:0000936683.
 3. Klient korzystający ze Sklepu może kontaktować się z jego właścicielem na adres : Pobiednik Mały 20B, 32-125 Wawrzeńczyce bądź na adres mailowy – kontakt@mazekstore.pl.
 4.  Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy usługi:

a) zapoznania się z asortymentem Sklepu,

b) sprzedaży Produktów,

c) prowadzenia Konta Klienta.

 • KUPUJĄCY ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze SPRZEDAJĄCYM, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami.
 • Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez KUPUJĄCEGO z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

Dane SPRZEDAWCY:

MAZEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Pobiednik Mały 20B , 32-125 Wawrzeńczyce
NIP: 6821796782, KRS:0000936683

 DEFINICJE

 1. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy E-SKLEP zarządzany przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym: MAZEKSTORE.COM.
 2. KLIENT to osoba fizyczna, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza zawrzeć umowę lub korzysta z innych usług oferowanych poprzez stronę SKLEPU INTERNETOWEGO.
 3. KONSUMENT – KLIENT, osoba fizyczna dokonującą ze SPRZEDAWCĄ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą – precyzyjna definicja – Kodeks Cywilny Art.22.
 4. PRODUKT – napoje energetyczne oraz odzież oferowana w SKLEPIE INTERNETOWYM.
 5. REGULAMIN – niniejszy Regulamin SKLEPU INTERNETOWEGO.
 6. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży PRODUKTU zawierana na odległość za pośrednictwem SKLEPU INTERNETOWEGO.
 7. ZAMÓWIENIE – oświadczenie złożone elektronicznie o chęci zawarcia umowy (zamówienia produktu lub usługi).

 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Zakres działalności – przyjmowanie poprzez sklep internetowy zamówień na sprzedaż napojów energetycznych oraz odzieży.
 2. SPRZEDAWCĄ jest Mazek sp. z o.o, Pobiednik Mały 20B , 32-125 Wawrzeńczyce.
 3. KLIENT zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.
 4. SPRZEDAWCA jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.
 5. Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie WWW SPRZEDAWCY, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 ZAMÓWIENIE

 1. SKLEP INTERNETOWY realizuje zamówienia otrzymane z Polski.
 2. Przed złożeniem zamówienia KLIENT musi się zapoznać z niniejszym REGULAMINEM. Fakt zapoznania się i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu potwierdza jawnie przy rejestracji w systemie oraz przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia. Formularz zamówienia nie zostanie zaakceptowany bez takiego potwierdzenia.
 3. Zamówienie drogą elektroniczną można składać 24 godz. na dobę 7 dni w tygodniu.
 4. KONSUMENT dla ważności umowy składa oświadczenie o przyjęciu warunków i zawarciu umowy – jest ono skuteczne jeżeli zostało utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku po otrzymaniu potwierdzenia od SPRZEDAWCY.
 5. Realizacja zamówienia przez SPRZEDAWCĘ następuje po uzyskaniu potwierdzenia zapłaty a w przypadku płatności kartą od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

CZAS I FORMA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ 

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem usługi firmy kurierskiej – firmy Inpost. 
 2. Sklep Internetowy podaje czas wysłania zamówienia jako termin, który jest podany w dniach zgodnie z Kodeksem Cywilnym. Jest to czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, przez przekazanie zamówienia do wysłania przez firmę kurierską, do dnia wydania towaru Kupującemu.
 3. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty, to zobowiązuje się do niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedającego. 
 4. W razie braku wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, zamówienie ulega anulowaniu. Przyjmuje się, że dzień zapłaty to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

CENY

 1. Podane w ofercie sklepu ceny są cenami w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają wymagane prawem podatki w tym podatek VAT).
 2. Podane ceny produktów obejmują kosztów dostawy, których wysokość jest podawana w trakcie zamówienia.
 3. Ceną wiążącą dla KLIENTA jest cena aktualną w chwili złożenia zamówienia.

 FORMY PŁATNOŚCI

 1. System płatności Przelewy 24 realizujący płatności kartami płatniczymi MasterCard, Visa, American Express.
 2. przedpłata – przelewem na konto bankowe podane w danych SPRZEDAWCY lub przesłany w potwierdzeniu zamówienia.
 3. SPRZEDAWCA ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części.

 USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE STRONY WWW

 1. SPRZEDAWCA w celu umożliwienia zawarcia umowy świadczy poprzez stronę WWW sklepu internetowego usługi przetwarzanie formularza zamówienia produktów w sklepie internetowym.
 2. Świadczenie usług elektronicznych w w/w zakresie jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony – na okres wypełniania i przetwarzania zamówienia – i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia i zaakceptowania Zamówienia.

 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Przetwarzanie danych Użytkowników Sklepu odbywa się w zakresie określonym przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO.
 2. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe podane przez Użytkownika jest Mazek sp. z o.o, Pobiednik Mały 20B , 32-125 Wawrzeńczyce.
 3. Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych dostępna jest w zakładce Polityka Prywatności.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Klient może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania jakichkolwiek przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Zgłoszenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na Formularzu, którego wzór można pobrać tutaj.
 2.  Bieg terminu do odstąpienia od Umowy określonego powyżej rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Klientowi.
 3. W przypadku Umowy obejmującej wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części Produktu.
 4.  Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być wysłane pisemnie listem zwykłym lub poleconym na adres Pobiednik Mały 20B, 32-125 Wawrzeńczyce bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zwroty@mazekstore.pl
 5.  Sprzedawca wyśle Klientowi drogą mailową informację o otrzymaniu formularza o odstąpieniu wysłanego przez Klienta.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności; Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

b) zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

c) Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy sprzedaży.

9. Zgłoszenie reklamacyjne może być złożone na Formularzu Reklamacji, którego wzór można pobrać tutaj.

10. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z podpisanym i uzupełnionym kompletem dokumentów na adres: Mazek sp. z o.o, Pobiednik Mały 20B , 32-125 Wawrzeńczyce,, z dopiskiem “REKLAMACJA – sklep internetowy”.

11. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili

12. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

13. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.

14. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

15. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

16. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

17. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.

18. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

19. Do Kupującego niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady z Kodeksu cywilnego.

20. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

21. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres Sprzedającego.

22. Sprzedawca nie udziela gwarancji na produkty których właściwości mogą ulec degradacji wraz z upływem czasu.

23 . Nie wyłącza to uprawnień Klienta z tytułu rękojmi.

24 . Standardowy okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta. 

25 . Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

26.  Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim i pod jurysdykcją prawa polskiego.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej ze Sprzedającą Umowy sprzedaży.
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającą.
 4. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedającą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 5. Szczegółowe informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych www.uokik.gov.pl oraz www.rzu.gov.pl.
 6. Od 15 lutego 2016 Zamawiający, będący konsumentem, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Zamawiającym umową, która znajduje się na stronie: ec.europa.eu/consumers/odr.
 7. Treść Regulaminu jest dostępna cały czas w zakładce REGULAMIN na stronie SPRZEDAWCY i może być kopiowana i drukowana w każdej chwili przez Kupującego. Treść REGULAMINU może być też przesłana w każdej chwili pocztą elektroniczną lub pocztą na życzenie KLIENTA.
 8. W przypadku gdyby w REGULAMINIE zostały zawarte postanowienia sprzeczne z wyżej wymienionymi lub innymi obowiązującymi przepisami w Rzeczypospolitej Polskiej – przepisy te mają pierwszeństwo nad sformułowaniami REGULAMINU.
 9. Wszystkie nazwy PRODUKTÓW oferowanych do sprzedaży przez SKLEP INTERNETOWY są używane w celach identyfikacji i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 5081 ze zm.).
 10.  Wszystkie zdjęcia zamieszczone na STRONIE INTERNETOWEJ chronione są na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.) – posiadają twórczy i indywidualny charakter. Nie można ich kopiować bez zgody Administratora Strony Internetowej.
 11.  W przypadku sporów związanych z realizacją zawartej umowy strony będą dążyły do rozwiązania sporu na drodze postępowania polubownego pozasądowego – w tym do rozwiązania sporu przed mediatorem. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu na drodze polubownej sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie Sąd Powszechny.
 12.  SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn w szczególności w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących działalności Sklepu Internetowego. O każdej zmianie Regulaminu Sklep Internetowy powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni.
Zapisz się do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Podaj poniżej swój poprawny adres e-mail.
preloader